Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Тинк Глобал“ ЕООД, ЕИК 203018685 и Посетителите на уеб-сайта https://borisovstudios.com (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно BorisovStudios

Наименование: „Тинк Глобал“ ЕООД

ЕИК: 203018685

Седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 72, вх. В, ет. 1, ап. 1 

Данни за кореспонденция: област Велико Търново, община Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 72, вх. В, ет. 1, ап. 1, e-mail: office@borisovstudios.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на „Тинк Глобал“ ЕООД предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „Тинк Глобал“ ЕООД, както и достъп до публикуваните новини и материали

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на „Тинк Глобал“ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „Тинк Глобал“ ЕООД.

(2) Изображенията в Сайта на „Тинк Глобал“ ЕООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на „Тинк Глобал“ ЕООД не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на „Тинк Глобал“ ЕООД.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „Тинк Глобал“ ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) „Тинк Глобал“ ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „Тинк Глобал“ ЕООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) „Тинк Глобал“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) „Тинк Глобал“ ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от „Тинк Глобал“ ЕООД на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „Тинк Глобал“ ЕООД по всяко време, като „Тинк Глобал“ ЕООД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „Тинк Глобал“ ЕООД.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „Тинк Глобал“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) „Тинк Глобал“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) „Тинк Глобал“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „Тинк Глобал“ ЕООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2018 г.